Dự án

Dự án Thủy điện Dakmi 2

Dự án Thủy điện Dakmi 2

Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada Nhà máy Thủy điện Dakmi 2.
Nhà máy Thủy điện Xekaman 1 (Laos) (290MW)

Nhà máy Thủy điện Xekaman 1 (Laos) (290MW)

Cung cấp, lắp đặt và các dịch vụ kỹ thuật hệ thống thông tin Scada Nhà máy Thủy điện Xekaman 1 (Laos) (290MW)

Site information

092.6666.933